Ochrana osobných údajov


Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti súkromie na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady pre nakladanie s osobnými údajmi Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.
1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov
2. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame
3. Ako vaše osobné údaje využívame
4. Právny základ spracovania vašich osobných údajov
5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje
6. Čo sú to COOKIES a ako ich využívame
7. Aké sú vaše práva
8. Ako chránime vaše osobné údaje
———————————————————————————————————

1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov


1.1 Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi.
1.2 V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov z našej strany – Amdrea Gažúrová, IČO 47 122 552, so sídlom č. 485, IZbehy, 951 42, zapísaná na ŽÚ Zvolen, pod Ev. č .: 670-22612 (ďalej ako “my”), Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov z našej strany.

 

2. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame


2.1 Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame a ktorých rozsah sa líšia najmä podľa účelu a poskytovaných služieb:

2.1.1 Na účely realizáciu dodávky

a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa)
b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)

2.1.2 Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky

1.1.a Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
1.1.b Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívanie našich služieb, ako napr. Dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
2.1.3 Pre marketingové účely vč. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy

1.1.a Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
1.1.b Kontaktné údaje (e-mail, tel. Číslo)
1.1.c Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívanie našich služieb, ako napr. Dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
2.2 Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. Sekcia cookies nižšie).


3. Ako vaše osobné údaje využívame


3.1 Vaše osobné údaje využívame najmä na nasledujúce účely:

a) k uzavretiu zmluvy a realizácii Vašej objednávky;
b) komunikáciu s Vami a správe nášho zmluvného vzťahu;
c) analýze, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb zákazníkom;
d) riešenie Vašich reklamácií a sťažností;
e) plnení našich zákonných povinností;
f) s Vašim súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.
3.2 Ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzatvorením alebo plnením zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo ak to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovuje ochranu Vašich práv, využívame technológie najmä pre tvorbu Vašich zákazníckych profilov na vyššie uvedené účely.

3.3 Vaše osobné údaje uchovávame len po tú dobu, kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.4. V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vr. Prípadného profilovanie za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovanie súborov cookies) táto doba je [5] rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenie. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

 

4. Právny základ spracovania vašich osobných údajov


4.1 Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:

a) je to nevyhnutné na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s Vami;
b) je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní);
c) je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzavretých zmlúv alebo v súvislosti analýzou a zlepšovaním našich služieb);
4.2 S Vašim súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje pre účely marketingu, tj. Ponuky našich produktov, informovanie o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zasielaním na Vašu e-mailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@provencearomatik.sk alebo písomne na vyššie uvedenej adrese .


5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje


5.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

a) poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, najmä dopravcom, sprostredkovateľom Vašich platieb, osobám pomáhajúcim nám so správou zmlúv a Vami uplatňovaných nárokov na plnenie alebo ktorí tlačia a doručujú písomnosti;
b) iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. oznámenia finančným úradom v prípadoch ustanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestnej činnosti a pod.).
5.2 Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a ukladané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len “EHP”), ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako Česká republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, a poskytovateľov informačných alebo iných služieb. v prípade prenosov mimo EHP, zaistíme ochranu Vašich údajov prostredníctvom uzatvorenia príslušných zmluvných klauzúl alebo prostredníctvom iných dostatočných záruk v súlade s GDPR.

 

6. Čo sú to COOKIES a ako ich využívame


6.1 Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.

6.2 Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali – napr. Obsah nákupného košíka. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

6.3 Cookies využívame tiež pre zber štatistických údajov a personalizáciu reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google.

6.4 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť:

1.1.a zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. Nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. Zakazoval / nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo
1.1.b môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@provencearomatik.sk listom na adresu Andrea Gažúrová , č. 485, Zbehy 951 42

 

7. Aké sú vaše práva


7.1 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:

a) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;
b) právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Spoločnosti;
c) právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
d) právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (Ii) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (Iii) ste oprávnene tvrdili ich spracovania; (Iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
e) právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, ak (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (Ii) spracovanie je protizákonné; (Iii) je už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (iv) namietate proti ich spracovania po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
f) právo podať námietky proti spracovávanie Vašich osobných údajov v prípade, že je spracovávame (i) na účely priameho marketingu alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov;
g) právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
h) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

7.2 Ak budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.


8. Ako chránime vaše osobné údaje


8.1 Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatre nej najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzické, technické i procedurálne kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme tiež od našich spracovateľov.

X