VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Obchodníkom, ktorým je spoločnosť Andrea Gažúrová – obchod Provence aromatik, so sídlom Zbehy č. 485, 951 42 Zbehy, Slovenská republika, IČO: 47122552, DIČ: 1047185150 (ďalej len Obchodník) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Obchodníka, a to www.provencearomantik.sk.

Údaje Obchodníka:

Andrea Gažúrová – obchod Provence aromatik

IČO: 47122552
DIČ: 1047185150

Kontaktné údaje:

Adresa: Zbehy č. 485, 951 42 Zbehy, Slovenská republika

Tel.: +421 902 773 182

E-mail: info@provencearomatik.sk

Zodpovedná osoba:

Andrea Gažúrová

Bankové údaje:

IBANSK7383605207004203450886

Pracovná doba:

Po – Pia : 9 – 17

 1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.provencearomantik.sk tovar alebo službu a uzavrie s Obchodníkom zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod..

 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Obchodníkovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu www.provencearomantik.sk, ktorý prevádzkuje Obchodník, na základe ktorých Obchodník dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach www.provencearomantik.sk Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Obchodníkom, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Obchodník a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 5. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Obchodníka (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu na stránkach www.provencearomantik.sk.

  II. Spôsob uzatvárania a storno kúpnej zmluvy

  1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Obchodníkovi poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Obchodníka www.provencearomantik.sk. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie obchodník overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Obchodník viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny, prezentovaného na stránke Obchodníka, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Obchodníkom (ďalej len “objednávka”).

  2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Obchodník vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

  3. Záväzným akceptovaním objednávky Obchodníkom je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Akceptovanie vystavením kúpnej zmluvy je v prípade zadania platby prevodom na bankový účet zasielané e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade zadania platby dobierkou alebo v hotovosti, je akceptovanie kúpnej zmluvy zaslané priamo s tovarom Kupujúcemu. V prípade, že sa vyskytne chýbajúci tovar, v záväznej objednávky, ktorý nemá Obchodník priamo skladom, alebo nemá dostatočný počet kusov, zmení sa dodanie a podobne, Obchodník vopred upozorní Kupujúceho a žiada si telefonicky, alebo e-mailom opätovné potvrdenie a akceptovanie upravenej objednávky, v prípade, že Kupujúci nesúhlasí, má právo objednávku stornovať.

  4. Záväzné akceptovanie objednávky Obchodníkom obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

  5. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku, môže  ju stornovať kedykoľvek pred expedovaním tovaru. Objednávku je možné stornovať elektronickou písomnou formou (e-mailovou správou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Obchodník Kupujúcemu elektronickou písomnou formou (e-mailovou). Stornovať objednaný tovar pred expedíciou, má kupujúci právo bez storno poplatku.

  6. Obchodník je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovaní objednávky Obchodník informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou.

   III. Práva a povinnosti zmluvných strán

   1. Obchodník je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy. Ďalej je Obchodník povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

   2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

   3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

   4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Obchodník odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Obchodníkovi.

   5. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky Obchodníkom a Kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevie Obchodník dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude objednávka odoslaná Kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u Kupujúceho.

   6. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Obchodník je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

   7. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

    IV. Dodacie podmienky

    1. Tovar je predávaný podľa ponúkaných katalógov Obchodníka, umiestnených na internetových stránkach www.provencearomantik.sk.

    2. Obchodník je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Obchodníkom.

    3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Obchodníkom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Obchodník povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (e-mailovú správou alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailovú správou alebo poštou) informuje obchodníka.

    4. Objednávku zasiela Obchodník Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty.

    5. Poplatok za doručenie balíka je uvedený v spôsoboch dopravy objednávkového formuláru na internetovej stránke Obchodníka.

    6. V prípade, že Obchodník dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Obchodník realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej  spoločnosti .  Kupujúci je povinný prevziať zásielku.   V prípade odmietnutia prevzatia tovaru,  dopravca to  vyznačí v protokole.         

    7. Obchodník má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť.

    Pri určovaní výšky náhrady škody Obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Obchodník má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

   8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Obchodník odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Obchodníkovi.

   9. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky Obchodníkom a Kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevie Obchodník dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude objednávka odoslaná Kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u Kupujúceho.

   10. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Obchodník je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

    V. Kúpna cena

    1. Kupujúci je povinný zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu tovaru vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Obchodníkom (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Obchodníka uvedený v záväznej akceptácii objednávky Obchodníkom.

    2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Obchodníka. Kupujúci je povinný zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Obchodník v kúpnej zmluve nedohodli inak.

    3. Ceny v internetovom obchode sú uvedené v EUR alebo v CZK. Obchodník nie je platca DPH. Ceny tovaru sú uvádzané bez poplatkov za dopravu.

    4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Obchodníka.

     VI. Zodpovednosť za vady tovaru a vrátenie tovaru

     1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

     2. Kupujúci má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nebol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho.

     3. Pri kúpe tovaru v zľave, má Kupujúci v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nebol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho.

     4. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci kontaktuje Obchodníka a zašle mu písomne, alebo elektronicky vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, obalu, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu obchodníka (ale nie formou dobierky). Obchodník sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky, alebo v súvislosti s ňou, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. Uvedené je obchodník povinný splniť, ak kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi.. Kupujúci môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy, alebo následne najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

     5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

      VII. Záverečné ustanovenia

      1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre označenie Slovenská republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Obchodníka v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

       Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

        1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

        2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade , že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné a to celkom, alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

        3.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle zákona § 12 zákona č.391/ 2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným objektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom eshopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.SOI.sk ) , alebo iná oprávnená právnická osoba v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( http : //www.mhsr.sk/ zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov riešenia alternatívnych spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu na riešenie sporov on – lin, ktorá je dostupná na http : // ec.europa.eu /cosumers/ odr.  Informácie o poplatkoch nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenie sporov. 

        4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49 A, 950 50 Nitra1, odbor výkonu dozoru,nr@soi.sk    Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.8. 2023                

X